Volební program VPM 2018-2022

VOLBY PRO MĚSTO VRCHLABÍ - VPM
Vrchlabí – Příjemné – Město

Vrchlabákům

 • Bydlení - příprava dalších městských zasíťovaných pozemků pro výstavbu rodinných domů na Kalvárii, výstavba malometrážních bytů (startovací byty + bezbariérové byty pro seniory se zvýhodněným nájmem) chceme, aby nám mladí zůstávali ve městě a postarší nemuseli živořit ve velkých bytech s vysokým nájmem a mnohdy i se špatným přístupem, zlepšení kvality městských bytů i nebytových prostor.
 • Zdravotnictví – budeme prohlubovat spolupráci s místní  nemocnici a ostatními zdravotnickými zařízeními, abychom zajistili občanům města dostupnost zdravotní péče ve všech základních oborech. Budeme usilovat o zachováni stomatologické pohotovostní služby ve dnech pracovního volna, tak jak funguje doposud a budeme se snažit o zřízení lékařské pohotovostní služby, která v našem městě zatím chybí.
 • Sociální služby - nebudeme podporovat lenochy a povaleče, ale budeme dále rozvíjet přiměřenou síť sociálních služeb ve městě, zvláště pro ty, kteří se dostali do tíživé životní situace a sami mají zájem pro zlepšení něco udělat, zajistíme péči o seniory se zaměřením na poskytování služeb v jejich domácnostech. Zprovozníme noclehárnu, aby nám lidé bez domova nemrzli na ulici, ale nebudeme podporovat zneužívání dávek.
 • Bezpečnost - budeme pokračovat v budování dalších přechodů pro chodce (např. na Valteřické ulici), více se zaměříme na kvalitu chodníčků na Liščím kopci, doplníme označení míst, kde si hrají děti, zredukujeme nadbytečné dopravní značky, zajistíme instalaci dalších bezpečnostních kamer.
 • Školství - podpoříme stávající střední školy a nedopustíme jejich další odliv z města, budeme nápomocni spolupráci škol s místními podniky a pokusíme se o návrat zaniklých oborů. Jsme pro zřízení místa školního psychologa pro naše základní devítileté školy.
 • Daně, platby a poplatky, které jsou v kompetenci města, udržíme na stávající úrovni, pouze v případě zvýšené inflace a pnutí rozpočtu budeme souhlasit s jejich navýšením, ale maximálně o míru inflace.
 • Podpora podnikání - v prostoru dnešní skládky štěrku, zeminy a kameniva na Lánovské ulici připravíme zasíťované pozemky pro výstavbu zázemí pro drobné a střední podnikatele, aktualizujeme ceník za pronájem nebytových prostor, aby lépe odpovídal současným podmínkám.
 • Zaměstnanost - budeme vytvářet předpoklady pro zachování a tvorbu nových pracovních příležitostí aby kolaps jedné firmy nezpůsobil kolaps v celém regionu.

Správa města

 • Městský úřad a organizace - jsou zde pro Vás, proto budeme usilovat o další zkvalitňování jejich servisu pro občany a návštěvníky města.
 • Nakládání s majetkem města - budeme hledat rezervy ve financování městského úřadu a příspěvkových organizací města s důrazem na efektivní vynakládání finančních prostředků města, snižovat zadlužení města a hledat další možnosti optimalizace stávajících úvěrů. Investujeme do nákupu pozemků pod komunikacemi a u vodních zdrojů, na druhé straně budeme pokračovat v prodeji pozemků pod obytnými domy do rukou jejich vlastníků. Kmenový majetek ponecháme ve vlastnictví města.
 • Komunikace - zlepšení stavu základních komunikací Pražská, Nerudova… včetně studie Pražské ulice, která nám ukáže, jakým způsobem jednotlivé části postupně rekonstruovat, rekonstrukce křižovatky Lipová x Poštovní u hasičárny v Hartě, výstavba lávek u kina a za hotelem Gendorf, mostků vedle polikliniky a u ostrůvku v Hartě.
 • Odpady – dalším zlepšováním podmínek pro třídění komunálního odpadu budeme snižovat množství komunálního odpadu vyváženého městem na skládku a tím zajistíme stabilizaci poplatku za likvidaci odpadu v našem městě i při státem plánovaném výrazném navyšování poplatku za uložení odpadu na skládku.
 • Optické sítě – podpoříme možnost zavedení rychlého internetu do každé rodiny, se současným využitím optické sítě pro sběr a přenos dat pro organizaci parkování, provozu na komunikacích, přenosu obrazu z bezpečnostních kamer, pro komunikaci města s občany a naopak, pro umožnění práce z domova atd.
 • Vzhled města – rozšíříme péči o vzhled celých domů, nejen čelních fasád, dále budeme klást důraz na čistotu ve městě, výsadbu nových zdravých stromů, každodenní úklid města, aktualizujeme plán zimní údržby a péče o zeleň.
 • Revitalizace centra – dokončíme úpravu náměstí Míru výsadbou trvalek a bylinkového záhonu a instalací zimní výzdoby, k rekonstrukci připravíme část Krkonošské ulice v prostoru náměstí TGM a zprovozníme starou radnici pro potřeby města.
 • Veřejné osvětlení – nasvětlíme základní komunikaci na hřbitově, zatím alespoň od brány po kříž, rekonstruujeme veřejné osvětlení na Krkonošské ulici od náměstí Míru po Labe a v Nerudově ulici, dobudujeme osvětlení v části Lidické ulice, postupně nahradíme osvětlení přechodů za úspornější, budeme pokračovat v zavedení veřejného osvětlení do dalších částí města.
 • Školy - rekonstruujeme druhou část budovy ZŠ na náměstí Míru, postupně zateplíme jednotlivé pavilony MŠ Letná a MŠ Komenského.
 • Parkování – budování dalších parkovacích míst na sídlištích Liščí kopec a u bytových domů, kultivace parkoviště u kláštera a divadelního klubu se zachováním možnosti bezplatného parkování v blízkosti centra města.
 • Vodovod – po dokončení rekonstrukce úpravny vody, podpoříme investice do obnovy dosluhujících částí vodovodního řádu, abychom výrazněji snížili ztráty pitné vody.

Volný čas

 • Bazén - vybudujeme krytý bazén s relaxačními prvky ve velikosti přiměřené potřebám našeho města s maximálním důrazem na jeho ekonomický provoz.
 • Podpora sportovním klubům a spolkům – bude zajištěna postupným navyšováním finančních prostředků do grantového programu města a na činnost sportovních klubů.
 • Kultura – připravíme přestavbu kina na divadelní a koncertní sál, vhodný pro různé produkce a projekce a projektově připravíme prostor bývalé Waltrovky s novou budovou hudební školy, parkovacím domem a zelenými plochami.
 • Sportoviště - dokončíme kultivaci Vejsplach, zaměříme se na zlepšení stavu stávajících dětských hřišť a sportovišť (areál manželů Zátopových, hřiště u ZŠ Školní na Liščím kopci a v Hartě) a podpoříme aktivity směřující ke spojení lyžařských areálů Herlíkovice – Benecko.
 • Cyklostezky - budeme pokračovat v propojení Podhůří s Herlíkovicemi cyklostezkou č. 2 a Lánovské s Vejsplachami cyklostezkou č. 22 se současnou úpravou povrchů dotčených komunikací.
 • Lyžařské běžecké tratě – budeme spolu se sportovními oddíly dále rozvíjet jejich standard za současného udržení pouze dobrovolného vstupného.
 • Okolí města – po Vejsplaších, Městském parku cestě do Kněžic se zaměříme na kultivaci lesního porostu nad Berlínem a prostoru kolem úpravny vody v Herlíkovicích.
 • Skatepark – podpoříme vznik univerzálního skateparku o velikosti přiměřené městu Vrchlabí.


Naším mottem je:
VIZE – PRACOVITOST – MORÁLKA