Co bylo

Co se podařilo 2010 – 2014

Příklady splněných slibů

 

Město, MÚ, odbory, příspěvkové organizace

 • Město – vyhláška o regulaci hazardu a o vymezení doby konání venkovních veřejných produkcí, podpora koncertů na počest rodáka K. Halíře, snížení výdajů na hokej, spravedlivější podpora jednotlivým druhům sportu, snížení ceny tepla, organizace farmářských trhů,
 • – sestěhování úřadu do budovy zámku a radnice – úspora plateb za pronájmy, personální audit - snížení počtu zaměstnanců, snížení plateb za energie (společný dodavatel pro úřad a organizace města), zrušení úředních dnů, úprava agendy mezi odbory (ochrana půdního fondu a rybářské lístky ze SMM na životní prostředí, GPS ve služebních vozidlech, elektronická rezervace vozidel, zasedacích místností, veřejných prostor (náměstí TGM, klášter atd.)
 • Soc. odbor - reorganizace odboru, čerpání dotace pro zkvalitnění práce OSPOD, rozšíření kapacity terénní služby a ranné péče pro Diakonii, zřízení centra psychologické podpory
 • RMÚP - dokončení akce ČHL, kompostárny, příprava akcí fotbalový stadion, odlehčovací kanál, projekty na levobřežní komunikaci od SMV po šikmý most – ul. Jihoslovanská a na prostor mezi mosty – ul. Labská, studie řešení dopravy v klidu…
 • Školství - podpora provozu  PPP poradny, zateplení pavilonu a vybudování dopravního hřiště a rekonstrukce hřiště v ZŠ Školní, nové prostory pro Oliver v Dukle, výstavba laboratorní kuchyně ve SOU a SOŠ, navýšení kapacity o jednu třídu v MŠ Komenského a navýšení kapacity stávajících tříd v ostatních mateřských školkách
 • SMM – zlepšení péče o lesy, úprava podmínek prodejů a směn, revize všech pozemků pozemkového fondu v našem městě, vytipování pro město důležitých a zajištění jejich převodu na město,
 • BP – aktualizace domovního řádu v městských bytech, příprava a realizace plánu bytové politiky a nakládání s bytovým fondem v letech 2010 - 2014
 • SMV - GPS ve vozidlech – kontrola zimní údržby, kontrola a přeorganizování svozu komunálního odpadu a nově i tříděného odpadu, havarijní linka , pasportizace veřejného osvětlení a dopravního značení
 • Peč. služba - nový automobil, fitpark pro seniory , příprava prostor a registrace pro novou sociální službu
 • MěVaK - dopojování odběratelů k nové kanalizační síti, postupné snižování ztrát na vodě KD
 • KD Střelnice - oddělení sálu a přísálí těžkými závěsy, elevace v hledišti, nové personální obsazení, elektronická verze časopisu PULS, elektronická prezentace KD, internetový prodej vstupenek na kulturní představení
 • RTIC - shromažďování dat a následné zhotovení jednotného přehledu kulturní činnosti ve Vrchlabí a okolí, vyhodnocení – cena………

Investice ve městě realizované v letech 2010 – 2014

 • Fotbalový stadion - rozestavěno
 • Odlehčovací kanál
 • Levobřežní komunikace – Jihoslovanská - zatrubnění náhonu
 • Krkonošská ulice I. etapa
 • Lokalita Liščí kopec jih – příprava pro výstavbu 14. RD – komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, el. rozvody
 • Tenisové kurty s halou
 • Rákosníčkovo dětské hřiště
 • Terénní úpravy pro rozvoj závodu Škoda auto + výkup pozemků
 • Rekonstrukce Tiché uličky
 • Rekonstrukce ulice v Pekle
 • Přístavba kabin na fotbalovém hřišti v Hartě
 • Rekonstrukce čp. 210 I. etapa – Stará radnice na nám. Míru
 • Chodník pře ZŠ náměstí Míru
 • Chodník a vodovod Valteřická
 • Zámecká ulice u HTS
 • Příspěvek nemocnici 1 mil. Kč na nákup RTG ramene???
 • Náhon a kanalizace v Jihoslovanské ulici
 • Výstavba dvou kogeneračních jednotek
 • Kompostárna

Opravy a rekonstrukce ve městě realizované v letech 2010 - 2014

 • Ulice Školní, Příčná, Lesní, Poštovní - před poštou v Hartě a u Dr. Maxe, za Teslou, Větrná, u Maxe, od autobusové zastávky v Kněžicích, Dobrovského ulice, Zámecká ulice za čp. 2,
 • Dětské hřiště v Dukelské ulici
 • Centrum psychologické podpory v MŠ Komenského
 • Rekonstrukce VO v Herlikovicích a lokalitách, kde probíhali výkopové práce firmy ČEZ
 • 5 fasád na Krkonošské ulici
 • Zateplení panelového domu v Nerudově ulici
 • Oprava povrchu v ulici Českých Bratří a vybudování zálivu pro automobily
 • Rozšíření osvětlené plochy pro lyžařské běžecké tratě
 • Rekonstrukce domova pro seniory